Trung tâm Nghiên cứu Mekong

Center for Mekong Studies

Trung tâm Nghiên cứu Mekong tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - Phân hiệu Vĩnh Long

  • Thực hiện các đề tài nghiên cứu về phát triển kinh tế và quản lý môi trường tại các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long

  • Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu cho các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long