Trung tâm Nghiên cứu

Ứng dụng Kinh tế và Phân tích chính sách

Center for Applied Research in Economics and Policy Analysis

(CARE-PA)

Giới thiệu

Thực tiễn cho thấy sự nhận thức, thái độ và hành vi của các đơn vị ra quyết định đang ngày càng thay đổi theo hướng vận dụng kết quả nghiên cứu và quá trình ra quyết định. Các đơn vị ra quyết định là cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, địa phương hay chính phủ ngày càng quan tâm tới tính hiệu quả của cách chính sách và chiến lược dựa trên cơ sở các bằng chứng khoa học. Cầu của xã hội về sản phẩm nghiên cứu ngày càng tăng cả về qui mô và đặc biệt là chất lượng, trong khi đó đối với lĩnh vực khoa học xã hội ở Việt Nam và một số nước khu vực Đông Nam Á vẫn còn khoảng cách khá xa đối với thế giới. Trong xu thế đó, những dịch vụ khoa học có chất lượng tốt từ những nhà khoa học có uy tín tập trung những chủ đề quan trọng liên quan tới đời sống kinh tế xã hội, được dự báo ngày càng gia tăng. Cho nên, vấn đề xây dựng mạng lưới và huy động nguồn lực là những nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực kinh tế và khoa học xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu cho quá trình ra quyết định là cấp thiết.

Ở khía cạnh đơn vị đào tạo và nghiên cứu, Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) và Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á (EEPSEA), giữ vai trò quan trọng, có nhiều cơ hội và tiềm năng trong lĩnh vực nghiên cứu và cung cấp dịch vụ khoa học trong lĩnh vực kinh tế và khoa học xã hội liên quan. UEH được xem như là đơn vị đào tạo hàng đầu đối với lĩnh vực kinh tế và có tầm ảnh hưởng đối với xã hội ở Việt Nam. EEPSEA sở hữu nguồn lực quan trọng đó là các mối quan hệ, mạng lưới các nhà nghiên cứu không chỉ trong nước mà còn khu vực Đông Nam Á, và các nước có nền khoa học phát triển khác. Bên cạnh đó, chiến lược phát triển của EEPSEA và UEH hướng tới xây dựng hệ sinh thái mang tính tuần hoàn của các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng. Vì vậy, CARE-PA sẽ là trung tâm có vai trò quan trọng góp phần vào chiến lược phát triển chung của UEH và EEPSEA.

Mục tiêu

  • Cung cấp bằng chứng khoa học và khách quan nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định của các tác nhân kinh tế;

  • Phát triển mạng lưới nghiên cứu tầm địa phương, quốc gia, khu vực và liên quốc gia;

  • Kết nối giữa các nhà khoa học hướng tới các dự án nghiên cứu đa, liên ngành và nhà hoạch định chính sách

Chức năng & nhiệm vụ

  • Thực hiện các đề tài và dự án nghiên cứu từ các nguồn tài trợ trong và ngoài nước.

  • Tổ chức các hoạt động chuyển giao và quảng bá kết quả nghiên cứu tới các bên liên quan như các cơ quan hoạch định chính sách, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan trong xã hội.

  • Thực hiện các dịch vụ tư vấn về phân tích kinh tế xã hội, đánh giá tác động, phân tích hiệu quả, và lợi ích chi phí theo nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp, chính quyền địa phương và xã hội.

  • Cung cấp kết quả nghiên cứu tình huống cho các đơn vị đào tạo và nghiên cứu trong và ngoài nước.

  • Tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu và trao đổi nghiên cứu quốc gia và quốc tế.

Đội ngũ