Trung tâm Thông tin Nghiên cứu Kinh tế

Economic Research Information Center

Giới thiệu

Trung tâm thông tin nghiên cứu kinh tế là một đơn vị hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu của Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á và trường Đại học Kinh tế TP. HCM nói chung, tham gia hiệu quả các hoạt động nghiên cứu học thuật và đào tạo. Cụ thể, trung tâm lưu trữ, quản lý, và khai thác các cơ sở dữ liệu kinh tế, tài nguyên và môi trường, bao gồm sách, tạp chí khoa học, bản đồ, các dữ liệu thứ cấp, từ đó cung cấp thông tin nghiên cứu cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho các học viên và nhà nghiên cứu thực hiện các đề tài nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Trung tâm sẽ góp phần vào hệ sinh thái nghiên cứu và đào tạo kinh tế ứng dụng của trường Đại học Kinh tế TP. HCM. Hệ sinh thái này bao gồm các mảng có quan hệ tương hỗ liên kết mật thiết với nhau như đào tạo, nghiên cứu, tham vấn chính sách, và tương tác cộng đồng.

Tầm nhìn và mục tiêu

Tầm nhìn:

Sứ mệnh:

Mục tiêu:

Là trung tâm hỗ trợ và tham gia thực hiện các nghiên cứu đơn ngành, đa ngành, và liên ngành hàng đầu ở Việt Nam về các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Slogan:

Good information for good policies

Các mục tiêu chiến lược chính của Trung Tâm

  • Hỗ trợ nghiên cứu: cung cấp thông tin dữ liệu kinh tế - xã hội.

  • Xây dựng năng lực: nâng cao năng lực thu thập, khai thác và phân tích dữ liệu cho sinh viên, học viên cao học. và các nhà nghiên cứu.

  • Cung cấp dịch vụ: tư vấn và thực hiện các cuộc điều tra và khai thác các cơ sơ dữ liệu theo đặt hàng của các đơn vị, các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế.

Chức năng và nhiệm vụ

  • Tổ chức xây dựng hệ thống cơ sở thông tin dữ liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập, và nghiên cứu;

  • Thu thập, lưu trữ, truy xuất, phân tích dữ liệu kinh tế - xã hội, phục vụ nghiên cứu đơn ngành, đa ngành và liên ngành;

  • Tổ chức đào tạo ngắn hạn các công cụ khai thác và phân tích dữ liệu;

  • Tư vấn và hỗ trợ giảng viên, người học khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ cho mục đích giảng dạy và nghiên cứu.